SISEKORRAEESKIRI

 1. Külastaja peab suhtuma heaperemehelikult Märjamaa hosteli varasse. Märjamaa hostel ebaõigest kasutamisest tuleneva vara lõhkumise, hävimise, riknemise, kaotsimineku vms korral kohustub Külastaja hüvitama tekitatud otsese varalise kahju osas, mida ei kata kindlustus.
 2. Külastajatel ei ole õigust lubada Märjamaa hostelisse kõrvalisi isikuid.
 3. Külastaja peab järgima Eesti Vabariigi seadusi, politsei ja/või rendileandja esindaja, sh turvaettevõtte töötajate seaduslikke nõudmisi ja korraldusi. Nimetatud punkti järgimata jätmisel on rendileandja esindajal õigus rentnik ja/või temaga kaasasolevad kolmandad isikud majast minema saata, nendega lepingut lõpetades ja nõuda neilt tasu maja faktiliselt kasutatud päevade eest.
 4. Külastaja peab kõik lõhutud või rikutud asjad (voodipesu, nõud, televiisorid, toolid, mööbel, uksed vms) kinni maksma lõhutud vara taastamisväärtuses.
 5. Külastaja peab kasutama maja ruume, mööblit, nõusid vastavalt kasutusotstarbele. Mööbli teisaldamine ei ole lubatud.
 6. Külastaja kasutab temale ettenähtud ruume ning ei tungi sinna, kuhu teda pole lubatud.
 7. Külastaja peab hoidma puhtust ja korda, teostama teiste Märjamaa hosteli külastajate huvides enda järel üldruumide elementaarse koristuse. Kööki täitunud prügikotid palume viia prügikonteinerisse. Koristusvahendite kapp asub trepihallis.
 8. Märjamaa hostelis on keelatud suitsetamine siseruumides. Selleks on ettenähtud kohad terrassil, rõdul ja maja ees.
 9. Külastaja korraldatava ürituse kontrolli alt väljumine, vandalism, korrale allumatus või muu selline tegevus annab rendileandja esindajale õiguse üritus kohe lõpetada ilma tagasimakseid tegemata ja nõuda rentnikelt sisse sellise tegevusega põhjustatud kahjud.
 10. Märjamaa hostelist lahkudes on Külastaja kohustatud sulgema aknad ja uksed ning kustutama tubade ja saalide valguse.
 11. Märjamaa hostel ei vastuta kliendi poolt ruumidesse jäetud asjade eest.
 12. Märjamaa hostelis teostatakse tehnilist valvet hoone sees ja väljas valvekaameratega.
 13. Kuna maja tehnosüsteeme reguleeritakse automaatselt, palume Külastajatel mitte üritada temperatuure jmt endal reguleerida.
 14. WIFi külastajatele on HG_Hostel ja paroolid on kirjutatud tubadesse.
 15. Kui lahkud Märjamaa hostelist jäädavalt või pikemaks ajaks, viska palun oma toidujäägid külmkapist ja mujalt ära ning vii maja taha asuvasse prügi konteinerisse.

Meeldivat ööbimist!
Kui vajad abi: Märjamaa hosteli telefon kellaajal 12:00 kuni 21:00 helistamiseks on +372 5273592.
Tuleohutuseeskiri

Iga füüsiline isik on kohustatud järgima Märjamaa hostelis ja selle territooriumil kehtestatud tuleohutusrežiimi, sh
 1. vältima tegevust, mis võib põhjustada tulekahju või plahvatuse;
 2. lahkumisel hoonest lülitama välja elektriseadmed;
 3. tutvuma evakuatsiooniteede ja tulekustutusvahendite paiknemisega;
 4. mitte lubama alaealistel kasutada süütevahendeid;
 5. suitsetama ainult selleks ettenähtud kohtades väljapool maja;
 6. mitte asetama pliidile süttivaid esemeid;
 7. mitte tegema territooriumil avatud tuld selleks mitte ettenähtud kohas ega jätma tuld järelvalveta;
 8. mitte kasutama mittetöökorras olevaid elektriseadmeid;
 9. mitte sulgema ega takistama evakuatsiooniteid ega hädaväljapääse.
Tulekahju avastamisel on kõik inimesed kohustatud väljuma hoonest mööda määratud evakuatsiooniteed.
NB kõik uksed Märjamaa hostelis avanevad väljumise suunas takistuseta.

Tegutsemine tulekahju korral
1. viivitamatult tuleb teatada häirekeskusele tel 112 kus tulekahju on puhkenud ja mis põleb, nimetades oma perekonnanime ja teate andmiseks kasutatava telefoni numbri;
2. hoiatama ohtu sattunud inimesi, vajadusel käivitades alarmi nupu vajutamisega;
3. võimaluse korral asuda tuld kustutama;
4. tõkestada tule levikut (sulgema uksed ja aknad).
5. informeerida hoone valdajat tulekahjust

Tulekustutus- ja päästemeeskonna saabumisel tuleb selle juhile teatada:
1. tulekahju tekkekoht ja ulatus;
2. võimalik oht inimestele;
3. muud tulekahjuga kaasneda võivad ohud.

KONTAKTID
Pärnu mnt 27, Märjamaa, Rapla maakond
Reception 12:00 - 21:00

ViaStop Invest OÜ
Reg nr. 10857670
Pärnu mnt 27, Märjamaa, Raplamaa 78301